ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА WWW.ORABEZRABOTA.BG

 

Дефиниции

 

1. По смисъла на настоящите общи условия orabezrabota.bg (за краткост „Сайта“, „Уебсайта“, „Уеб Страница“ и/или „Ние“) е електронна страница, собственост на и управлявана от „Вериван“ ЕООД, еднолично търговско дружество с ограничена отговорност, регистрирано в Търговския Регистър с ЕИК 204796543. Уебсайтът предоставя услуги и информация, свързани с търсене и предлагане на работа.

 

2. По смисъла на настоящите общи условия думите „Вие“, “Посетител” и/или “Потребител” обозначават всички лица и/или организации посещаващи и използващи Уеб Страницата.

 

3. „Работодател“ по смисъла на тези общи условия е всеки Потребител – физическо и/или юридическо лице, който се регистрира в Сайта с работодателски профил и използва сайта с цел публикуване на оферти за работа. За повече информация, вижте Глава II от настоящите условия.

 

4. „Търсещ работа“/“Кандидат“ по смисъла на тези общи условия е всеки Потребител – физическо лице, който се регистрира в Сайта с потребителски профил и използва сайта с цел намиране на и кандидатстване по оферти за работа. За повече информация Вижте Глава I от настоящите условия.

 

5. „Услуги“ по смисъла на настоящите общи условия представляват дейностите на Сайта, свързани с предоставяне на възможността Работодателите да публикуват оферти за работа а Търсещите работа да намират и кандидатстват по такива оферти. В обхвата на Услугите влизат още и дейностите, свързани с администрирането на офертите за работа, на потребителските и работодателските профили, както и други дейности, свързани с развитието и поддръжката на Сайта, профилите и офертите.

 

Глава I: Условия за ползване от Търсещи Работа

1.Регистрация

 

1.1 Вие трябва да сте навършили 18 години, да сте правоспособен и дееспособен за да използвате orabezrabota.bg. Вие разбирате и приемате, че ще използвате orabezrabota.bg по начин, съобразен с всички изисквания на закона и на политиките на сайта.

 

1.2 Използването на услугите на Сайта изисква регистрация. Регистрацията в orabezrabota.bg изисква Търсещият работа да създаде свой потребителски профил. При създаване на потребителския профил Търсещият работа трябва да предостави своите  имена, e-mail и парола. По желание Търсещият работа може да предостави и друга релевантна информация.

1.3 Ние ще използваме предоставената информация само с цел предоставяне на Услугите. Предоставената от Вас информация няма да бъде споделяна с трети лица, с изключение на случаи, в които Сайтът е длъжен да предоставя такава информация по силата на закона. Предоставената информация няма да бъде използвана за друго, освен предоставянето на Услугите, без изричното съгласие на Потребителя.  

 

1.4 С цел предоставяне на Услугите е необходима комуникация между Вас и Сайта посредством e-mail. Тази комуникация включва потвърждения при кандидатстване, информация за нови функции и услуги от „Вериван“ ЕООД, информация свързана с предлагани позиции, както и такава свърза с нови функционалности на сайта. 

 

2. Употреба на сайта

 

2. 1. Оrabezrabota.bg дава на Търсещите работа право да използват съдържанието в сайта за лична употреба, с нетърговски цели.

 

2.2. Съдържанието в orabezrabota.bg e собственост на „Вериван“ ЕООД. Вие не може да разпространявате или използвате съдържанието на Сайта или части от него, за търговски цели или за цели, свързани с реклама и маркетинг. 

 

2.3. Публикуваните контакти на фирми и представители на фирми, могат да бъдат използвани единствено по предназначение, а именно кандидатстване по обявени позиции.

 

3. Кандидатстване по обявени позиции в сайта.

 

3.1. Orabezrabota.bg не контролира и не носи отговорност за съдържанието на обявите за работа и не е посредник при взаимоотношенията между Работодатели и Кандидати. Сайтът Orabezrabota.bg не е работодател.

 

3.1. При желание, Кандидатите могат да създадат и/или качат свое CV на Сайта. Orabezrabota.bg не предоставя достъп на трети страни до CV-та на Кандидатите и не използва качените CV-та, нито информацията в тях, за друго освен за предоставяне на Услугите.

 

4. Услуги

4.1 Всички услуги за Търсещи работа са безплатни.

 

4.2 Orabezrabota.bg си запазва правото да добавя нови услуги, да променя или премахва съществуващи услуги, без за това да е необходимо да предупреждава Потребителите.

5. Съхранение на информация

 

5.1 Приемайки настоящите Условия за ползване, Потребителят има право да преглежда и сваля при нужда единични копия от материалите на сайта, единствено за лични цели.

 

5.2 С цел развитие на Сайта и Услугите, „Вериван“ ЕООД си запазва правото частично или напълно да премахва данни. Други случаи, в които това е възможно са:

·         Технически причини;

·         Изрична заявка за това от Потребителя;

·         Продължителен период на неизползване на данните;

6. Прекратяване на Потребителски профили (на Търсещи работа)

6.1 Orabezrabota.bg може да прекрати акаунт на потребител в следните случаи:

·         при нарушаване на настоящите общи условия за ползване на Сайта или при нарушаване на допълнителни условия и напътствия намиращи се в сайта;

·         при нарушаване на морала и добрите нрави, чрез публикуване на неподходящо съдържание.

·         при технически причини;

·         при продължителен период на неизползване на профила.

6.2 Orabezrabota.bg запазва правото си да прекрати потребителски акаунт и достъпа до Услугите по своя преценка, независимо от изброените по-горе причини, без предварително предупреждение.

 

7. Отговорност на Сайта

 

7.1 „Вериван“ ЕООД, като собственик на Сайта прилага мерки за подсигуряване коректност и актуалност на собственото съдържание на сайта и на онези данни на потребители, за които има законово задължение да поддържа актуални.

 

7.2 Orabezrabota.bg не може да подсигури достоверността на съдържанието, качено от Потребителите в сайта. Затова Потребителят, с използването на Сайта, приема и се съгласява, че съществува риск информация, качена от него и/или други Потребители, да не отговаря на фактическата истина. Orabezrabota.bg не поема отговорност за коректността, актуалността и сигурността на съдържанието и информацията в сайта.

 

7.3. Orabezrabota.bg  гарантира, че сайтът ще бъде на достъпен 24 часа, 7 дни в седмицата, освен в случаите, в които възникне техническа неизправност и за отстраняването на същата е нужно технологично време.

 

7.4. Orabezrabota.bg не поема отговорност за пропуснати ползи и/или нанесени вреди в следствие употребата на сайта. Потребители използват сайта и предоставяните Услуги на своя отговорност.

 

ГЛАВА II: Условия за Ползване от Работодатели

1.Регистрация

 

1.1. При регистрация Orabezrabota.bg изисква информация, която да идентифицира Потребителя като Работодател. Ние ще използваме предоставената информация само с цел предоставяне на Услугите. Предоставената от Вас информация няма да бъде споделяна с трети лица, с изключение на случаи, в които Сайтът е длъжен да предоставя такава информация по силата на закона. Предоставената информация няма да бъде използвана за друго, освен предоставянето на Услугите, без изричното съгласие на Потребителя.

 

1.2. Вие декларирате, че данните предоставени от Вас при регистрацията, са пълни и верни.

 

1.3. Ако Вие не сте представител на организацията (или физическото лице ) предлагащи работа, то Вие декларирате, че сте надлежно упълномощени да публикувате обявата си на Сайта. Сайтът не носи отговорност на неправилно предоставена и/или невярна информация.

 

1.4. В случай на съществуващо несъответствие в данните, Orabezrabota.bg има право да свали Вашата обява или да блокира временно профила Ви. Същото право Orabezrabota.bg има и при недобросъвестно ползване на сайта.

 

1.5. С цел предоставяне на Услугите е необходима комуникация между Вас и orabezrabota.bg посредством имейл. Тази комуникация включва потвърждения при кандидатстване, информация за нови функции и услуги от „Вериван“ ЕООД, информация свързана с предлагани позиции, както и такава свърза с нови функционалности на сайта.

 

2. Публикуване на Информация на сайта Orabezrabota.bg

 

2.1. Вие декларирате, че всички публикувани от вас обяви са за реални и актуални позиции и се съгласявате, че:

·         Заглавието на обявата трябва да е конкретно наименование на длъжност; не се допускат неясни заглавия, които могат да доведат Кандидатстващия до заблуждение.

·         Не се допуска публикуването на повече от една длъжност в една и съща обява.

·         Функцията „редактиране“ е предвидена при необходимост от извършване на корекции и отстраняване на грешки във вече публикувани обяви. В случай че редактираната обява не съответства на условията за ползване на Сайта или е подменена с обява за друга позиция, обявата няма да бъде допусната до Сайта.

·         Редактиране на заглавие се допуска с цел отстраняване на евентуални грешки, в рамките на 24 часа от публикуване на обявата, след което заглавието автоматично преминава в нередактируем режим.

·         Не се допуска добавяне на населени места в текста на обявата, различаващи се от посочената месторабота в предвиденото за това място.

·         Не се допуска дублиране на населено място и име на фирма в заглавието на обявата.

·         Не се допуска заглавия на обяви изписани само с главни букви.

·         Обявата не може да съдържа дискриминативни текстове, изисквания или такива противоречащи на морала и добрите нрави.

·         Обявата трябва да съдържа достатъчно информация за предлаганата позиция и да е ясна за потребителя.

·         Не се допуска използване на обяви за промотиране на продукти, услуги или външни сайтове.

·         Не се допускат линкове, фейсбук страници и имейли в обявата (в текстовете или изображенията). Ако желаете да добавите информация за Вашата компания, това може да го направите, чрез редакция на профила Ви.

 

2.2. Вие давате своето съгласие, че ще използвате Orabezrabota.bg в съответствие с настоящите условия и действащото българско законодателство. Вашата обява не може да съдържа:

·         препратки към Вашия сайт с цел да го рекламира;

·         материали, с които се нарушават морала и добрите нрави в Република България;

·         съдържание, което би могло да постави в неудобно положение или да оскърби трето лице.

Във всички изброени по-горе случаи, Orabezrabota.bg си запазва правото да не публикува вашата обява или тя да бъде свалена от сайта без предупреждение.

 

2.3. Вие декларирате, че при публикуваните от Вас обяви в Orabezrabota.bg от Кандидатите не се изисква, под никаква форма, заплащането на такса или закупуването на ваш продукт или услуга.

 

2.4. Orabezrabota.bg запазва правото си да откаже или прекрати предоставяната услуга в следните случаи: а) установи нелоялно поведение от страна на юридическо или физическо лице; б) или ако юридическото лице/физическото лице извършва сходни на настоящия сайт дейности; в) когато има подозрения за нарушаване условията на ползване.

 

2.5. Orabezrabota.bg запазва правото си да отстрани, поиска редактиране или редактира обяви, които по своя преценка счита за неприемливи.

 

2.6. С цел гарантиране надеждността и сигурността на услугата, Orabezrabota.bg запазва правото си да потърси съдействие от компетентните органи в Република България.

 

2.7. Orabezrabota.bg се задължава да не предоставя информация на трети страни, с изключение на случаите, посочени в предходната точка или когато за това има изрично съгласие от страна на потребителя.

 

2.8. Orabezrabota.bg запазва правото си да събира и предоставя информация в обобщен  вид (под формата на статистика) и при заличаване на всякакви белези, които могат да индивидуализират Потребителите (анонимизиран вид). Orabezrabota.bg декларира, че горецитираното събиране и съхраняване на информация ще се извършва при спазване на всички изисквания на Закона за защита на личните данни. 

 

Употреба на сайта Оrabezrabota.bg

 

3.1. Съдържанието в Orabezrabota.bg e собственост на „Вериван“ ЕООД и/или на неговите партньори, доставчици и клиенти. Вие не може да продавате и модифицирате, каквато и да е част от съдържанието на сайта с рекламна, търговска и или маркетингова цел.

 

3.2. Публикуваните контакти на фирми и представители на фирми, могат да бъдат използвани единствено по предназначение, а именно кандидатстване по обявени свободни работни места. Вие се съгласявате да не използвате тези контакти по никакъв друг повод. Вие носите отговорността за актуалността законосъобразността на публикуваните данни за контакт.

 

4. Услуги

 

Orabezrabota.bg си запазва правото да добавя нови услуги, да променя или премахва съществуващи услуги без за това да е необходимо предупреждение.

 

5. Прекратяване на корпоративни профил

 

5.1 Orabezrabota.bg може да прекрати Вашия профил в следните случаи:

 

·         при нарушаване на настоящите условия за ползване на orabezrabota.bg или нарушаване на допълнителните условия и напътствия намиращи се в сайта;

·         при нарушаване на морала и добрите нрави, чрез публикуване на неподходящо съдържание.

·         при технически причини;

·         при продължителен период на неизползване на профила.

 

5.2 С цел развитие на услугата е възможно частично или пълно премахване на данни, по преценка на администраторите на сайта Orabezrabota.bg. 

 

5.3 Orabezrabota.bg запазва правото си да прекрати потребителски акаунт и достъпа до Услугите по своя преценка, независимо от изброените по-горе причини, без предварително предупреждение.

 

6. Лични данни

 

6.1 За предоставяне на Услугите Orabezrabota.bg събира и обработва лични данни. Сайтът събира и обработва само онези лични данни, които Потребителите са предоставили при използване на Сайта. Orabezrabota.bg ще събира от Потребителите само такива лични данни, които са необходими за предоставянето на Услугите.

 

6.2 Orabezrabota.bg събира и обработва лични данни само с цел предоставяне на Услугите, тяхното развитие и подобряване. Всяко обработване на лични данни извън посочените цели става след изричното съгласие на Потребителя.

 

6.3 Обработваните от сайта лични данни няма да бъдат предоставяни на трети лица, освен в случаите, в които предоставянето на трети лица е задължително за Сайта по силата на национално и европейско законодателство.

 

6.4 С цел предоставянето на Услугите и поддържането на информационния масив на Сайта актуален, Orabezrabota.bg си запазва правото, когато е необходимо, да изисква от Потребителите си да актуализират предоставените лични данни.

 

6.5 Събраните и обработвани лични данни се съхраняват докато са необходими за предоставянето на Услугите. С прекратяването на предоставянето на Услугите (прекратяване на потребителски профил, де-регистрация и др.), Сайтът  ще прекрати обработването и съхранението на  съответните лични данни.

 

6.7 Orabezrabota.bg си запазва правото да съхранява информация след прекратяване предоставянето на Услугите със статистически цели. Такава информация ще е лишена от индивидуализиращите си характеристики, т.е. ще бъде съхранявана в анонимен вид.

 

6.8 Относно съхраняваните и обработвани лични данни, Потребителите (физически лица) имат следните права:

·         Достъп до личните си данни – Потребителите могат да поискат от управителите на Сайта информация относно това дали и какви лични данни се обработват от Нас, с каква цел и кой има достъп до обработванРеклами